MÈDIC JARDINETS, S.L.

1. INFORMACIÓ A l’USUARI
WEB: Política de PRIVACITAT MÈDIC JARDINETS, S.L.
WEB: cmpg.cat

MÈDIC JARDINETS S.L. (“l’Entitat Asseguradora”) C.I.F.: B65698805 Adreça Postal: Passeig de Gràcia 121 0808 Barcelona Telèfon: 93 237 11 22 Correu electrònic: info@cmpg.cat
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@datax.es

MÈDIC JARDINETS S.l.es el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, per la qual cosa se li facilita la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Formalització, desenvolupament i execució del contracte d’assegurança
L’Entitat Asseguradora podrà tractar les seves dades personals facilitades durant la vigència del contracte d’assegurança, ja s’obtinguin via converses telefòniques mantingudes amb la mateixa (en les quals se li sol·licita el consentiment per a poder ser gravades), correu electrònic, sms o mitjans equivalents, amb totes o algunes de les següents finalitats: per a la valoració, selecció i tarifació de riscos; la formalització i gestió del contracte d’assegurança així com garantir el ple compliment de les obligacions establertes en la normativa d’assegurances vigent a cada moment; la realització de tests d’idoneïtat i conveniència; la gestió de la pòlissa (modificacions, informació bancària, ampliacions cobertures, etc.); el peritatge de danys i liquidació de sinistres (en alguns casos, amb dades de salut en els quals se li sol·licitarà el seu consentiment); la comunicació de les seves dades a uns altres tercers per a la prestació de serveis a l’assegurat relacionats amb el contracte d’assegurança (en alguns casos, amb dades de salut); l’intercanvi d’informació amb el seu mediador d’assegurances; la gestió de queixes i reclamacions; l’elaboració de perfils amb finalitats actuarials, anàlisis de mercat i perfils comercials sense decisions automatitzades; el registre de pòlisses, sinistres, provisions tècniques i inversions; la cessió d’informació entre empreses de @^grupo per al compliment d’obligacions de supervisió i per a la gestió centralitzada de recursos administratius interns i informàtics compartits; de coassegurança i reassegurança; la cessió a altres entitats asseguradores o organismes públics o privats relacionats amb el sector assegurador amb finalitats de col·laboració estadístic-actuarial o per a la prevenció del frau; l’externalització de serveis relacionats amb l’activitat asseguradora; cessions de cartera, fusions, escissions, transformacions, i anàlegs; enviament de les seves claus personals i intransferibles d’accés que, si escau, li corresponguin per a poder consultar, a través de qualsevol mitjà que l’entitat posi a la seva disposició, informacions de tota mena relacionades amb els contractes d’assegurança subscrits amb l’Entitat Asseguradora, fins i tot les dades bancàries o financeres i, si escau, els relatius a la salut, o per a poder subscriure o modificar productes, complint els corresponents requisits.
Finalitats dels tractaments necessaris per a la formalització, desenvolupament i execució del contracte d’assegurança:

En cas que hagi facilitat a l’Entitat Asseguradora dades personals de salut, els mateixos seran tractats, a més, per a la determinació de l’assistència sanitària i la indemnització, l’adequat abonament als prestadors sanitaris, reintegrament a l’assegurat o beneficiari de les despeses d’assistència sanitaris.
Finalitats dels tractaments relacionades amb màrqueting i publicitat:
Enviament de butlletins electrònics i de publicitat pròpia
L’Entitat Asseguradora podrà enviar-li butlletins electrònics i comunicacions comercials a través de qualsevol mitjà, inclosos els telemàtics (correu electrònic, SMS, fax, xarxes socials, trucades telefòniques, aplicacions mòbils, o anàlegs.) sobre productes asseguradors propis, així com realitzar accions de fidelització relacionades amb els productes contractats (cridades de felicitació, enviament de regals, cridades de satisfacció o anàlegs).
Finalitats d’altres accions comercials:

Enviament de butlletins electrònics i de publicitat d’empreses del grup i/o de terceres empreses
Sempre que hagi prestat el seu consentiment a través de les caselles habilitades a aquest efecte al final d’aquesta nota informativa, l’Entitat Asseguradora podrà enviar-li a través de qualsevol mitjà, inclosos els telemàtics (correu electrònic, SMS, fax, xarxes socials, trucades telefòniques, aplicacions mòbils, o anàlegs):
MÈDIC JARDINETS, S.L.
P. 1 Passeig de Gràcia, 121 – 08008 BARCELONA (Barcelona)

MÈDIC JARDINETS, S.L.
– butlletins electrònics i comunicacions comercials sobre productes o serveis de les societats del Grup (consultables en www.clinicum.es )
– comunicacions comercials sobre productes o serveis de terceres empreses dels sectors assegurador, financer, gran consum, oci, telecomunicacions, tecnologia i automoció, amb les quals l’Entitat Asseguradora conclogui acords de col·laboració en benefici dels seus assegurats.
Legitimació per al tractament de les seves dades personals:
L’execució de la pòlissa d’assegurança.
Compliment d’obligacions legals:
La licitud del tractament fundada en el compliment d’obligacions legals s’empara principalment en la següent normativa: Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte d’assegurança (LCS); Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores (LOSSEAR); Reial decret 1060/2015, de 20 de novembre, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores (RDOSSEAR); Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances (Llei de Mediació); Directiva UE 2016/97 sobre la distribució d’assegurances (DDS); Reglament Delegat (UE) 2015/35 de la Comissió, de 10 d’octubre de 2014, pel qual es contempla la Directiva 2009/138/CE, així com els reglaments comunitaris d’execució de solvència II; Reial decret 304/2014 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme; Llei 22/2007, d’11 de juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors; Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic; Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades; i normativa que pugui substituir-la o ser d’aplicació complementària en un futur.
Interès legítim:
Enviament de butlletins electrònics i de comunicacions comercials (a través de qualsevol dels mitjans informats) sobre productes asseguradors propis de l’Entitat Asseguradora; realització d’accions de fidelització.
Consentiment:
Enviament de butlletins electrònics i comunicacions comercials (a través de qualsevol dels mitjans indicats) de les societats del Grup consultables en www.cmpg.cat i de comunicacions comercials de terceres empreses dels sectors informats.
Terminis de conservació:
Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran durant tota la vigència de la pòlissa d’assegurança amb les finalitats informades i, al venciment d’aquesta, seran conservats (bloquejats) durant els terminis de prescripció de les obligacions legals exigibles a l’Entitat Asseguradora conforme a la normativa vigent a cada moment.
Una vegada vençuts els referits terminis de prescripció d’obligacions legals, les seves dades seran suprimides.
Destinataris de les seves dades personals:
Entitats coaseguradoras i reasseguradores de l’Entitat Asseguradora; Prestadors de servei que actuen com a encarregats de tractament de dades de l’Entitat Asseguradora; Organismes públics i Autoritats Competents en general; Entitats del Grup consultables en www.cmpg.cat per a finalitats relacionades amb el compliment d’obligacions de supervisió o de gestió centralitzada de recursos administratius interns i informàtics.
Drets:
L’informem, així mateix, del dret que assisteix a l’interessat a presentar reclamació davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades: C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.aepd.es).
L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament, així com revocar en qualsevol moment el consentiment prestat, mitjançant escrit dirigit a l’Entitat Asseguradora, MÈDIC JARDINETS S.L. juntament amb un document oficial que li identifiqui, per correu postal a Passeig de Gràcia 121 0808 (Barcelona) o bé a l’adreça de correu electrònic info@cmpg.cat
En cas de tenir qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les seves dades personals i l’exercici dels drets reconeguts, l’interessat podrà dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades de l’Entitat Asseguradora mitjançant escrit, acompanyat d’un document oficial que li identifiqui, dirigit a la seva atenció a l’adreça postal de l’Entitat Asseguradora indicada, o bé a l’adreça de correu electrònic dpo@datax.es
P. 2 Passeig Gràcia, 121 – 08008 BARCELONA (Barcelona)
MÈDIC JARDINETS, S.L.
P. 2 Passeig de Gràcia, 121 – 08008 BARCELONA (Barcelona)

MÈDIC JARDINETS, S.L.
MEDIC JARDINETS S.L.
2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI
Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc () en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraços i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests.
El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a tercers, i que sempre realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part els Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.
3. MESURES DE SEGURETAT
Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPRper al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractats.
El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.
P. 3 Passeig Gràcia, 121 – 08008 BARCELONA (Barcelona)
P. 3 Passeig de Gràcia, 121 – 08008 BARCELONA (Barcelona)
MÈDIC JARDINETS, S.L.